Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností Randa TAX, s.r.o. (IČO: 03792480). V Randa TAX dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Podrobnější informace naleznete v níže uvedených bodech.

Dále zde najdete informace o zpracování osobních údajů v online komunikaci a případném přístupu dalších zpracovatelů.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pokud jste námi kontaktován v rámci našich marketingových kampaní, pak si o Vás vedeme pouze nezbytné kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní spojení. Případně ještě mohou být evidovány záznamy našich pracovníků týkající se předchozí komunikace s Vámi. Váš kontakt jsme získali pouze z veřejně dostupných zdrojů v rámci poskytování našich služeb, případně v návaznosti na Vaše uvedení kontaktních údajů na stránkách www.randa.tax. Je vyloučeno, abychom Vás kontaktovali na základě kontaktu získaného nákupem databáze u třetích stran. 

Pokud jste naším zákazníkem, pak evidujeme dále ještě Vaší adresu trvalého bydliště a korespondenční adresu, rodné číslo, datum narození, bankovní spojení, IČO a DIČ (pokud jste zákazníkem - podnikatelem), případně další informace týkající se smluvního vztahu. Dovolujeme si Vás v této souvislosti upozornit, že všechna tato data uchováváme ze zákonných důvodů a musíme je archivovat alespoň po zákonem stanovenou dobu bez ohledu na to, zda je vzájemný smluvní vztah platný či ukončený. 

Vaše práva při zpracování osobních údajů

1. Právo na přístup - máte právo vědět, jaké informace o Vás zpracováváme a za jakým účelem. Vaším právem je též požádat nás o poskytnutí všech těchto informací (právo přenositelnosti).

2. Právo na opravu - máte právo opravit či doplnit informace, které o Vás zpracováváme.

3. Právo na výmaz - pokud nám to zákonné podmínky dovolí, máte právo požádat o vymazání veškerých informací, které o Vás evidujeme.

4. Právo na omezení zpracování - máte právo určité údaje nejen vymazat, ale také označit, aby nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.

5. Právo vznést námitku proti zpracování - Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

6. Právo podat stížnost - Máte právo podat stížnost na způsob a rozsah vedení osobních údajů, které o Vás evidujeme. Učinit tak můžete elektronicky na e-mailové adrese fanda.randa@seznam.cz nebo písemně či osobně na adrese Randa TAX, s.r.o., U Hostavického potoka 722/9, 198 00, Praha 9. Kromě toho můžete stížnost nebo podnět směřovat i Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Žádosti

Vyplněné žádosti o informace týkající se zpracování osobních údajů prosím pošlete elektronicky na adresu: randa@randa.tax nebo v listinné podobě na adresu: Randa TAX, s.r.o., U Hostavického potoka 722/9, 198 00, Praha 9.

Bezpečnostní a technická opatření

Randa TAX, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních údajů. Bezpečnost se netýká jen technologií, ale také osob pracujících s osobními údaji (zaměstnanci, externí pracovníci).

Pokud by nastala situace ohrožující Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Bezpečnostní incident Vám nemusíme oznámit, pokud (i) jsme zavedli náležitá technická a organizační opatření, díky nimž jsou Vaše osobní údaje nesrozumitelné pro třetí osoby;  (ii) jsme přijali následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví; (iii) by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. K jejich předání mimo EU nebude docházet.

Specifická zpracování – online komunikace, telefonická komunikace

V případě, že si prohlížíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o průběhu tzv. elektronické cesty (tj. jak jste se na naše stránky dostali). Prostřednictvím tzv. cookies, k jejichž užití jste udělil/a samostatný souhlas v souladu s platnou legislativou, uložíme ve Vašem zařízení informace (např. Vámi preferovaný jazyk, velikost písma nebo vyplněné údaje ve formuláři). Tyto informace usnadňují vzájemnou komunikace a pomáhají zkvalitnit naše online služby.

V případě telefonické komunikace náš společný hovor můžeme nahrát. Po dobu jednoho měsíce můžeme obsah rozhovoru využít pro hodnocení kvality poskytování našich služeb. Po uplynutí jednoho měsíce je hovor archivován společně s Vaší smlouvou, pokud jste ji s námi uzavřeli, případně smazán. Rozhodnutí o tom, zda hovor smažeme nebo nikoliv, závisí od jeho obsahu (archivujeme hovory s významným dopadem týkajícím se poskytování našich služeb).

Sdružování a archivace informací o klientech

Společnost Randa TAX, s.r.o. sdružuje informace o klientech v interním systému. Doba archivace osobních údajů může být v souladu se zákonem a archivačními a skartovacími pravidly společnosti Randa TAX, s.r.o. až 10 let.

Zpracovatelé osobních údajů

Společnost v současné chvíli nevyužívá žádné zpracovatele. Vaše osobní údaje jsou tedy správovány pouze u naší společnosti a nedochází k jejich předání třetí straně.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.